KVKK

kvkk.jpg

3. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Alıcılar:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, İlgili Kişilerin 360arti1 Şirketler Grubu ile paylaştığı Kişisel Veriler 360arti1 Şirketler Grubuya Bağlı Şirketlerine, çözüm ortaklarına, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır.Tarafınızca sağlanan Kişisel Veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır. İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin  varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

  • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

3