KVKK

kvkk.jpg

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

360arti1 Şirketler Grubu veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunmaktadır.

1. Tanımlar

  • Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.

  • Açık Rıza: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

  • Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

  • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

  • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

  • Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

  • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

  • 360arti1 Şirketler Grubu Bağlı Şirketleri: 360arti1 Şirketler Grubu hakim hissedarı tarafından kontrol edilmekte olan diğer şirketlerdir.

<
1